Başbakanlıktan yolsuzlukla mücadele ve saydamlık genelge

Başbakanlık yolsuzlukla mücadele için 21 maddelik bir eylem planı yayımladı

Başbakanlıktan yolsuzlukla mücadele ve saydamlık genelge
30 Nisan 2016 Cumartesi 10:28

Başbakanlık, Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadele Edilmesi için

21 maddelik eylem planı açıkladı.

İŞTE BAŞBAKANLIK GENELGESİ

Başbakanlıktan:

Konu: Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi

GENELGE

2016/10

12/1/2002 tarihli ve 2002/3 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde;

Ülkemizde saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesine

yönelik genel prensipleri belirlemek üzere "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması

ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Komisyonu" kurulmuş, 2009/19 sayılı

Genelge ile söz konusu komisyonun adı "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve

Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu" olarak değiştirilmiştir.

Bu çerçevede hazırlanan "Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin

Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014)" Bakanlar Kurulunun 1/2/2010 tarihli

kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. "Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla

Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı" çerçevesinde yapılan tespit, öneri

ve çalışmalar Komisyonun 14/1/2014 tarihli ve 2014/1 sayılı kararı ile değerlendirilerek

kanun değişikliği önerilerinin Bakanlar Kuruluna sunulması ve ikincil mevzuat

değişikliği önerilerinin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların sorumlu

kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi kararı alınarak söz konusu Strateji kapsamındaki

çalışmalar neticelendirilmiştir.

Bununla birlikte, saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelede kararlılığın

bir göstergesi olarak söz konusu strateji ve eylem planında yer alan diğer tedbirleri

de kapsayacak şekilde 2016-2019 yılları için yeni bir eylem planı hazırlanmasına

karar verilmiştir.

Bu kapsamda hazırlanan eylem planlarını onaylamak, gerektiğinde kamuoyu ile

paylaşmak ve uygulanmasını gerçekleştirmek ile eylem planında belirtilen amaçlara

ulaşılmasında etkinliği ve koordinasyonu sağlamak ve yılda en az iki defa toplanmak

üzere; Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında; Adalet, Çalışma ve Sosyal

Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Maliye Bakanlarından oluşan "Türkiye'de

Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu"

görevlendirilmiştir.

Saydamlığın artırılması ve yolsuzlukların önlenmesine yönelik, Komisyon tarafından

alman kararları yerine getirmek, eylem planının uygulanması için gerekli çalışmaları

yapmak, uygulamaları denetlemek ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamak

ve yılda en az dört defa toplanmak üzere; Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının

başkanlığında Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, İçişleri,

Maliye bakanlıkları müsteşar yardımcılarından müteşekkil "Türkiye'de Saydamlığın

Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Yürütme Kurulu" oluşturulmuştur.

Komisyon ve Yürütme Kuruluna görevlerinin yerine getirilmesi ile onaylanan

plan ve raporların gereği için sorumlu kuruluşlara iletilmesinde sekretarya

hizmeti vermek üzere Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilmiştir.

Ayrıca, Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi

Eylem Planının uygulanmasına yönelik çalışmaları izlemek ile bu konuda izleme

raporu hazırlayarak Komisyona sunmak ve yılda iki defa toplanmak üzere bir Öğretim

Üyesi (Akademisyen) başkanlığında, Sayıştay Başkanlığı ile işçi ve işveren kuruluşlarını

temsilen birer üyeden müteşekkil Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin

Güçlendirilmesi Eylem Planını İzleme Grubu oluşturulmuştur. İzleme Grubunun

Başkan ve üyeleri, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı tarafından

belirlenecek ve sekretarya hizmetleri Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı

tarafından yürütülecektir.

Bakanlar Komisyonunun 23/4/2016 tarihli toplantısında kabul edilen ve ekte yer alan Eylem Planındaki tedbirlerin uygulanarak adil, hesap verebilir, saydam ve güvenilir bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ve yolsuzluğa karşı toplumsal bilincin artırılarak yolsuzluk suçlarına yönelik eğilimlerin engellenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda Komisyonun ve Yürütme Kurulu ile İzleme Grubunun görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım bütün kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacaktır.

2009/19 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELENİN GÜÇLENDİRİLMESİ EYLEM  PLANI (2016-2019)

 

ÖNLEMEYE YÖNELİK TEDBİRLER

Amaç Sorumlu Kuruluş

Gerçekleşme

Dönemi

Başarı

Göstergesi

01

Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanında, açıklık ve şeffaflığa ilişkin uygulamaların geliştirilmesi ve denetimin etkinleştirilmesi

Siyasi partiler ve seçim kampanyalarının finansmanının şeffaf hale getirilmesi ve denetim mekanizmalarının kurulması

Adalet Bakanlığı

12 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

02

Siyasi etik ile ilgili çalışmaların tamamlanması

Gelişmiş ülkelerdeki örneklerine uygun olarak siyasi etik kurallarının belirlenmesi

Adalet Bakanlığı

12 ay

Kanun

Düzenlemesi

Yapılması

03

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunundaki mal bildirimlerine ve diğer uygulamalara ilişkin hükümlerin gözden geçirilmesi

3628 sayılı Kanunun daha etkin uygulanmasının sağlanması

Adalet Bakanlığı

24 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

04

Kamu görevinden ayrılanların yapamayacağı işlerle ilgili kanuni düzenlemelerin ve uygulama etkinliğinin gözden geçirilmesi

Kamu görevi sırasında elde edilen bilgilerin, çevrenin ve sağlanan uzmanlığın görevden ayrıldıktan sonra kamu aleyhine ve özel çıkar temini için kullanılmamasının sağlanması

Devlet Personel Başkanlığı

18 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

05

Kamu Görevlileri Etik Kurulu rehberliğinde kamu yönetimi içerisindeki her bir meslek grubu için ayrı etik ilkelerin belirlenmesi ve çıkar çatışmalarının engellenmesi

Mesleki etik ilkeler belirlenerek kamu görevlilerinin bu ilkelere uyumunu sağlamak ve çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasını engellemek

Kamu Görevlileri Etik Kurulu

24 ay

Etik İlkelerin Belirlenmesi

06

Yerel yönetimlerde seçimle işbaşına gelenler için etik ilkelerin belirlenmesi

Yerel Yönetimlerde seçimle iş başına gelen görevliler için etik ilkelerin belirlenerek etik davranışların teşvik edilmesi

İçişleri Bakanlığı

24 ay

Etik İlkelerin Belirlenmesi

07

Denetim birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve bu birimler arasında etkin işbirliği ve koordinasyonun sağlanması suretiyle yolsuzluğa açık risk alanlarının belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması

Denetim birimlerinin yolsuzlukla mücadelede etkinliğinin artırılması

Başbakanlık

(Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı)

36 ay

Mevzuat

Değişikliği

Yapılması

08

Sivil toplum kuruluşlarında, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında saydamlığın artırılması

STK'larm bildirimlerine ilişkin yükümlülüklerinde ınternet kullanımının yaygınlaştırılarak şeffaflığın artırılması

(Varsa Bilgi Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi),

Bağımsız denetim uygulamasının etkinliğinin artırılması.

Mali tablolara standart getirilmesi, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında saydamlığın artırılması

1- İçişleri Bakanlığı (Dernekler)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İlgili sendikalar)

3) Her Bakanlık mevzuat düzenlemesi yaptığı kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (oda, borsa, birlik, baro, v.b.) ile ilgili çalışma yürütecek

24 ay

Mevzuat

Değişikliği

Yapılması

09

Yolsuzluk suçlarına ilişkin yargılama sonuçlan ile Devlet Personel Başkanlığında disiplin cezası alan kamu görevlileri hakkında oluşturulan veri tabanlarından yararlanılarak risk alanlarının belirlenmesi

İstatistiki verilerin toplanması ve bu verilerin kullanılarak risk alanlarının tespit edilmesi

Devlet Personel Başkanlığı

24 ay

İstatistik! Verileri İçeren Rapor Hazırlanması

10

Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsman) etkinliğinin artırılması

Kamu Denetçiliği Kurumunun etkinliği sağlanarak, bu alanda uluslararası temel hak ve hürriyetleri koruma mekanizmaları doğrultusunda mevzuat ve uygulama uyum düzeyinin yükseltilmesi

Adalet Bakanlığı

18 ay

Mevzuat

Değişikliği

Yapılması

11

Gümrüklerde Tek Pencere Sisteminin uygulamaya konulması

Tek Pencere Sistemi ile manuel olarak yapılan belge kontrollerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, kullanıcı hatalarının ortadan kalkması, kontrollerin etkililiğinin artırılması ve işlem sürelerinin kısaltılması.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

18 ay

Mevzuat

Değişikliği

Yapılması

12

Kamu sermayeli kuruluşlara yönelik yönetişim reformunun yapılması

Kamu sermayeli kuruluşların açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda çalışmalarının sağlanması, uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu olacak şekilde mevzuat düzenlemesi yapılması

Hazine Müsteşarlığı

18 ay

Mevzuat

Değişikliği

Yapılması

13

Yargı mensupları için mesleki etik kurallarının belirlenmesi

Yargı mensuplarının uyması gereken mesleki etik kuralların, uluslararası ölçütler de dikkate alınarak ilgili kuramlarla işbirliği halinde belirlenmesi

Adalet Bakanlığı

24 ay

Etik İlkelerin Belirlenmesi

14

Yerel yönetimlerde hesap verilebilirlik mekanizmasının güçlendirilmesi

Ortak olduğu şirketler ve iştirakler dahil olmak üzere Yerel yönetimler ile ilgili denetim sisteminin güçlendirilmesi

İçişleri Bakanlığı

24 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

15

Kamu ihale kanununun gözden geçirilmesi

Kamu İhale Kanununun, Avrupa Birliğimin kamu alımlan direktiflerine uygun olarak gözden geçirilmesi

Maliye Bakanlığı

24 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

 

YAPTIRIMLARIN UYCULANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER

       

01

Kamu görevlileriyle ilgili soruşturmalardaki izin sisteminin gözden geçirilmesi

Kamu görevlileri hakkındaki soruşturmaların etkili bir biçimde yapılmasının sağlaması

Devlet Personel Başkanlığı (sorumlu kuruluş) İçişleri Bakanlığı (ilgili kurum)

24 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

02

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında meydana gelen yolsuzluk olaylarını yetkili mercilere bildirenlerin korunmasına ilişkin düzenlemelerin oluşturulması

İhbar ve şikayette bulunanların korunması

Adalet Bakanlığı

24 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

 

TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTIRILMASINA YÖNELİK TEDBİRLER

       

01

Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında etik davranış ilkelerinin ağırlığının artırılması

Etik davranış ilkeleri konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi

Milli Eğitim Bakanlığı

18 ay

Müfredatta etik davranış ilkelerine yer verilmesi

02

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından etik davranış ilkelerine yönelik faaliyetlerin artırılması

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenli aralıklarla din görevlilerinin hutbe, sohbet ve vaazlarda etik davranış ilkeleri konusuna yer vermesi yönünde çalışma yapılarak bu sayede toplumsal bilincin artırılmasına katkı sunulması

Diyanet İşleri Başkanlığı

18 ay

Hutbe, Sohbet ve Vaazlarda Etik İlkelere yer verilmesi

03

Yolsuzlukla mücadele ve temiz toplum temasını içeren sosyal faaliyetlerin desteklenmesi

Sosyal faaliyetlerin desteklenerek toplumun tüm kesimlerinin yolsuzluğa karşı hassasiyetinin güçlendirilmesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı

24 ay

Sosyal

Faaliyetlerin

Desteklenmesi

04

Televizyon ve radyo yayınlarında etik davranış ilkeleri konusuna yer verilmesinin sağlanması

Yolsuzlukla mücadele konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması

Başbakan Yardımcılığı (RTÜK ve TRT'den sorumlu)

24 ay

Kitle İletişim Araçlarında Etik İlkelere Y'er Verilmesi


Etiketler; #
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.